Viser til vedtak i styret ved Kulturskolen på Indre Nordmøre

Varsel om auke i elevbetaling ved Kulturskolen

Styret ved kulturskolen på Indre Nordmøre har i sak 21/15 vedteke auke av elevbetaling:

Utskrift frå møteprotokoll:
21/15
 Auke av elevbetaling
Vi ønsker å auke betalingssatsen fra 01.01.2016 med 50kr fra 1350kr til 1400 kr pr semester frå 01.01.2016.

Vedtak: Styret godkjenner forslag om å auke brukarbetalinga pr 01.01.2016 til 1400kr pr semester.